Primjena konzervatorskih mjera na spomen-česmi u Bobovu, opština Pljevlja

KomentarRestauracija

Stručna ekipa Polimskog muzeja nalazi se  u Pljevljima zbog sprovodjenja konzervatorskih mjera na kulturnom dobru Spomen-česma poginulim borcima  bivše opštine Bobovo. Konzervatorske mjere se odnose  na restauraciju dijela betenskog okvira spomen-ploče i nedostajućih fuga izmedju kamenih blokova, konzervaciju,čišćenje i poliranje kamenih površina i nanošenje zaštitnog sredstva,obnovu bojenog sloja slova, kao i uklanjanje divlje vegetacije i […]

Primjena konzervatorskih mjera

KomentarKonzervacija, Restauracija

JU Polimski muzej u Beranama, već dugi niz godina, vodi gotovo sva arheološka i konzervatorska istraživanja na sjeveru Crne Gore. Uporedo sa arheološkim istraživanjima, u sastavu stručnog tima je i konzervator koji se stara i svim preventivnim konzervatorskim mjerama koje treba preduzeti na otkrivenim arhitektonskim strukturama, i pokretnim kulturnim dobrima. U dosadašnjem radu Muzej je […]

TUMBARICE

KomentarArheologija, Restauracija

Ovaj lokalitet,  nalazi se na južnom obodu plodne i široke ravni sela D. Ržanice.  Čini ga stjenovito i gotovo nepristupačno uzvišenje koje se nalazi podno brda Zaruđa, a na ulazu u kanjon Kaludarske rijeke. Svojim položajem dominira Ržanicom i gotovo cijelim istočnim dijelom široke beranske kotline. Stjenovito uzvišenje je orijentisano jugoistok-sjeverozapad, a moguće mu je […]