Arheološke radionice u okviru festivala „Otvoreni dani nauke“

Posted KomentarArheologija, Vijesti

U okviru festivala „Otvoreni dani nauke“ ,koji organizuje Ministarstvo nauke Crne Gore, 9. 10. i 11. oktobra 2017. godine,Polimski muzej u Beranama organizuje tri stručne radionice koje imaju za cilj da učesnike upoznaju sa arheologijom, istorijatom predmetnih arheoloških lokaliteta i njihovim značajem. Juče je na arheološkom lokalitetu Samograd (Opština Bijelo Polje), održana prva od tri radionice. […]

Zaštitna arheološka istraživanja islamske nekropole u ulici 3. januara Bijelo Polje

Posted KomentarArheologija

Prilikom iskopa kanala za postavljanje cijevi atmosferske kanalizacije u ul. 3.januara u Bijelom Polju, otkriveni su ostaci sahranjenog pokojnika. O nalazu je izviještena Uprava za zaštitu kulturnih dobara koja je svojim rješenjem, broj UP/I 03-736/2017-3, od  29.08. 2017. godine, preporučila obavezan arheološki nadzor. Radovi su nastavljeni do  13.10. 2017. godine, kada je bilo jasno da […]

Arheološki nadzor na lokalitetu Latinska kosa u Ravnoj Rijeci kod Bijelog Polja.

Posted KomentarArheologija

Tokom jula mjeseca, sprovodili smo arheološki nadzor na deonici puta Ravna Rijeka – Bjelasica. Naime, na loklitetu Latinska kosa, škarpom puta, oštećena je periferija srednjevjekovne nekrople koja se nalazi na ovom potezu. Uklanjanjem zemlje za izgradnju budućih podzida puta, oštećene su tri grobne konstrukcije sa osteološkim ostacima indivudualnih sahrana u njima.  Grobne konstrukcije su rađene […]

Sistematska arheološka istraživanja antičke „Ville Rustike“

Posted KomentarArheologija

U toku su radovi na sistematskim istraživanjima Ville rustike koja se nalazi u selu Bistrica kod Bijelog Polja. Tačnije, na imanju  Bobana Novovića otkriveni su ostaci objekta koji pripada rimskom periodu. Istraživanja su započeta u skladu sa ugovorenim uslovima koje je tražio vlasnik katastarske parcele.  U dosadašnjem periodu istraživanja su sprovedena na površini od oko […]

II faza sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Samograd u Prijelozima kod Bijelog Polja

Posted KomentarArheologija

U ovoj kampanji, u trajanju od 40 radnih dana, radovi su sprovedeni u tri izdvojena sektora: Sektor I, na bazilici „extra muros“ istražena je mala nekropola formirana na prostoru naosa. Sistematski su istraženi osteološki ostaci 40 sahranjenih  pokojnika, a na osnovu rijetkih nalaza možemo reći da nekropola pripada ranom srednjem vijeku. Uporedo sa istraživanjima sprovedene […]

Manastir Samograd [Video snimak iz drona]

Posted KomentarArheologija

Samograd datira iz ranog hrišćanskog perioda (IV – VI vijeka nove ere). To je jedinstven manastirski prostor na kojem se nalaze ostaci zidina dvije crkve, od kojih je jedna iz ranohrišćanskog perioda, a druga sabornog tipa, očigledno moravskog stila iz perioda Nemanjića. Manastirski prostor obuhvata 1,2 hektara, terasastog oblika u tri nivoa, a okružen je […]